INLEIDING   INHOUD CURSUS   LESGEVER  AANBOD VORMINGEN CONTACT

 

 

WELZIJN OP HET WERK : "Agressie op het werk" 

 INHOUD CURSUS

 

De  ”CURSUS AGRESSIE OP HET WERK” bestaat uit 2 modules.

 

MODULE 1 : OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE.

 

De eerste module omvat een beperkte theoretische benadering en vooral een praktische benadering rondom verbale agressie.

Tijdens deze vorming wordt op een 100% interactieve manier geleerd hoe om te gaan met verbale agressie.

Er wordt gewerkt vanuit de dagelijkse realiteit zodat de deelnemers hun situatie herkennen en leren

hoe ermee om te gaan. Door op deze manier te werken verhogen we de efficiëntie en kunnen we dus

ook op kortere tijd veel bereiken.

 

 

*     Reële voorbeelden worden besproken en gebruikt als werkcase.

*     Situaties uit het dagdagelijks leven worden geanalyseerd en ontleed.

*     Wat is agressie, hoe werkt het, hoe herkennen we het?

*     1 universele aanpak op alle soorten agressie.

*     Werking van emoties : ze leren meten en controleren.

*     Eigen reacties en gewoontes bij verbale agressie worden geanalyseerd.

*     Omgaan met andere culturen.

*     Zelfbeheersing ontwikkelen.

*     Oorzaken van agressie en hoe ze voorkomen.

*     Hoe agressie kalmeren en niet te laten escaleren.

*     Praktijgerichte en interactieve oefeningen.

 

 

Er bestaan verschillende soorten agressie.

Wij leggen geen aandacht bij deze theoretische patronen.

Wij leggen vooral de aandacht op de praktijk.

Wanneer een personeelslid verbaal aangevallen wordt, is het voor dit personeelslid geen prioriteit om te weten met welke “Soort agressie” hij/zij te maken heeft.

Wat wel belangrijk is, is dat het personeelslid weet hoe die verbale agressie aan te pakken.

Daarom leren we de mensen om te gaan met verbale agressie met 1 universele methode die toepasbaar is bij elke vorm/soort van verbale agressie/discussie.

Zo kan het personeelslid zich efficiënt behelpen in elke situatie van verbale agressie en zich 100% concentreren op de verbale agressie.

 

Vaak begint een conflict verbaal dat kan uitgroeien tot fysiek geweld.

Er zal altijd moeten getracht worden in eerste instantie de situatie te kalmeren.

Dit wordt aangeleerd in de eerste module : “Omgaan met Verbale agressie”.

Deze vorming kadert volledig in de Welzijnswet van 04 augustus 1996 en het recent verschenen KB van 10 april 2014

omtrent de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk,

waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

en is vooral gericht op het psychologisch karakter van verbale agressie.

 

 

MODULE 2: OMGAAN MET FYSIEKE AGRESSIE.

 

 

Deze module is 100% praktisch gericht waarin het verhogen van de assertiviteit,

de zelfzekerheid en het actieve ontsnappingsaspect gecombineerd worden.

De nadruk wordt gelegd op het vrijwaren van zijn eigen persoon om de kans op verwonding en

schade te ontlopen of tot een minimum te beperken om tenslotte alsnog de situatie te kalmeren met de technieken aangeleerd in de eerste module.

Het is de bedoeling om de situatie meester te blijven en vooral zelf niet gekwetst te worden.

Helemaal niet om de tegenstander te overmeesteren of uit te schakelen.

Dit is ook belangrijk voor het imago van de instelling en mogelijke juridische gevolgen

 

In dit gedeelte worden verschillende automatismen aangeleerd om met “simpele” reflexen en bewegingen te ontsnappen aan haargreep, vuistslag, vastgenomen worden, duwen en trekken, vastnemen polsen, voetstampen, enz..

 

Steeds in functie van wat de deelnemer in realiteit meemaakt en aangepast aan de omstandigheden waarin de agressie zich kan voordoen.

Dus… inspelend op reële situaties zowel rechtstaand als zittend.

Aangepast programma per sector.

 

De deelnemers worden attent gemaakt op bepaalde houdingen, op reflexen, op het positioneren van zichzelf in functie van de situatie op de werkvloer met als doel het verminderen van het verrassingseffect bij eventuele agressie.

 

Door de simpelheid van de technieken die aangeleerd worden kan men zeggen dat deze cursus toch resultaat geeft.

Het cliché van : “ik kan daar toch niets tegen doen” zal doorbroken worden.

Men is niet altijd zo machteloos als men wel denkt.

Door het besef en door het eens geoefend te hebben hoe men kan reageren, kan men al heel veel doen.

Dit vermijdt improvisatie wanneer men effectief slachtoffer is van agressie.

Op deze manier zal ook de zelfzekerheid verhogen.

 

Er wordt vooral gewerkt rond het psychologisch aspect van angst, verlamming, houding, lichaamsuitstraling, reactie, oogcontact, stemgebruik, enz… die kan ontstaan bij verbale en/of fysieke agressie.

Door hierop eveneens de nadruk te leggen wordt de zelfzekerheid verhoogd en het mogelijk paniek- en verlammingsgevoel doorbroken.

 

Zo wordt de aangeleerde techniek “omgaan met verbale agressie” telkens geoefend in een situatie waar gelijkertijd de kans op fysieke agressie toeneemt of zelfs al plaats vindt.

Deze techniek zorgt ervoor dat het personeelslid maximaal voorbereid wordt op een situatie van verbale EN fysieke agressie.

 

Hoe meer men het gevoel zal hebben dat men zich kan verhelpen, hoe zelfzekerder men zal zijn.

Hoe groter het succes van de toepassing van de theoretische en praktische lessen, hoe zelfzekerder men zal zijn.

Hoe kleiner de kloof tussen theorie en realiteit zal worden ervaren.

 

Deze vorming kadert volledig in de Welzijnswet van 04 augustus 1996 en in het recent verschenen KB van 10 april 2014 omtrent de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en is vooral gericht op het psychologisch karakter van fysieke agressie.

 

 

CONCLUSIE :

 

Deze cursus is uiterst geschikt als preventieve maatregel : de mensen zullen zelfzekerder zijn.Ze zullen beter voorbereid zijn op verbale en fysieke agressie. Ook voor mensen die niet durven opkomen voor zichzelf kan zo’n cursus hun zelfvertrouwen vergroten.

 

Deze cursus is ook geschikt als curatieve maatregel : als de agressie al plaats gevonden heeft.

Deze cursus zal het genezingsproces versnellen : de angst zal afgebouwd worden en de zelfzekerheid vergroten om alzo terug normaal te kunnen functioneren op de werkvloer.

 

In module 2 gaat het er dus eigenlijk om het aanleren van bepaalde gemakkelijke, doch efficiënte automatismen om te ontsnappen aan agressie of erop voorbereid te zijn.

Ook het vertrouwen in het “eigen kunnen” bij agressie zal vergroten.

 

Deze cursus zorgt ervoor dat de kloof tussen theorie en de harde realiteit zo klein mogelijk gehouden wordt en de deelnemers geloven in hun eigen kunnen en met de nodige zelfzekerheid een conflict kunnen oplossen.

Het vertrouwen in het “eigen kunnen” op alle gebied zal vergroten.

 

De cursus is volledig aanpasbaar aan uw werksituatie en uw personeel en kan overdag of  ‘s avonds gegeven worden in uw bedrijf.

Een lokaal met voldoende bewegingsruimte volstaat.

Indien u niet beschikt over een aangepaste locatie kan dit ook door ons geregeld worden.

Cursus ook mogelijk in het Frans of simultaan.

De modules kunnen ook gegeven worden als programma in het kader van een “TEAMBUILDING” of een “BEDRIJFSEVENT”.

 

 

Back to Homepagina

www.agressieophetwerk.be